Koncepcia v odbore revízne lekárstvo

Číslo: 14100/2006 - OZSO
Dňa: 11. decembra 2006

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu:

1. Náplň starostlivosti v odbore

1.1 Náplň a hlavné úlohy v odbore, vymedzenie činnosti

Činnosť odboru revízne lekárstvo upravujú právne predpisy súvisiace s

 1. poskytovaním zdravotnej starostlivosti,1)
 2. so zdravotným poistením,2)
 3. zdravotnými poisťovňami.3)

Podľa platnej legislatívy náplňou odboru revízne lekárstvo je najmä

 1. revízna činnosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti, v spoločných liečebných a vyšetrovacích zložkách,
 2. poradenská a konzultačná činnosť,
 3. povoľovacia a schvaľovacia činnosť,
 4. schvaľovanie individuálneho nákupu liekov a zdravotníckych pomôcok,
 5. analytická činnosť, farmakologické a ekonomické hodnotenie liečebných postupov.

Hlavné úlohy v odbore revízne lekárstvo sú

 1. vytváranie jednotných postupov revíznej činnosti s cieľom zjednotenia metodiky výkonu revíznej činnosti zdravotných poisťovní,
 2. účasť na kontrole účelného a hospodárneho vynakladania verejných prostriedkov zdravotného poistenia, rozsahu a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a systémov kvality. Z tohto dôvodu sa hlavný odborník ministerstva zúčastňuje na príprave a aktualizácii
  - štandardných diagnostických postupov,
  - štandardných terapeutických postupov,
  - metodických pokynov ministerstva,
  - systémov kvality,
 3. spolupráca s ministerstvom a odbornými spoločnosťami na tvorbe legislatívy v oblasti zdravotného poistenia.

1.2 Charakteristika činnosti v odbore

Revízne lekárstvo je interdisciplinárny špecializovaný odbor, ktorý využíva aktuálne poznatky na základe medicínskeho, právneho a ekonomického poznania a posudzuje odbornú úroveň, kvalitu, účelnosť a efektívnosť zdravotnej starostlivosti a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov zdravotného poistenia. Zdravotnícki pracovníci v odbore revízne lekárstvo vykonávajú revíznu činnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti, povoľovaciu a schvaľovaciu činnosť a súčasne poskytujú poradenskú činnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a poistencom. V rámci revíznych činností zdravotnej poisťovne sú 4 revízne oblasti – revízne lekárstvo, revízne zubné lekárstvo, revízne lekárenstvo a revízne ošetrovateľstvo.

1.3 Organizovanie činnosti revízneho lekárstva

Zdravotné poisťovne si vytvárajú organizačné útvary na úrovni riaditeľstva a jemu podriadených zložiek, ktoré zabezpečujú činnosť revízneho lekárstva. Organizačná štruktúra je špecifická pre jednotlivé zdravotné poisťovne. Na každom stupni organizačnej štruktúry je pracovisko revízneho lekára. Zdravotnícki pracovníci odboru revízne lekárstvo sú v pracovno-právnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami.

1.4 Personálne zabezpečenie

Pracovníci odboru revízneho lekárstva sú4)
a) lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne lekárstvo,
b) zubní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne zubné lekárstvo,
c) farmaceuti so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne lekárenstvo,
d) sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo,
e) asistenti revízneho lekára, revízneho zubného lekára a revízneho farmaceuta.
 

1.5 Vzťah odboru k ostatným medicínskym odborom – spolupráca

Zdravotnícki pracovníci odboru revízne lekárstvo spolupracujú
 1. so zdravotnými poisťovňami pri riešení problémov spoločného záujmu,
 2. s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti aj pri riešení sťažností súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri odstraňovaní zistených nedostatkov,
 3. s ministerstvom, s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 4. s odbornými spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti a inými rezortmi pri riešení problematiky poskytovania zdravotnej starostlivosti, so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami v zdravotníctve,
 5. s posudkovými lekármi Sociálnej poisťovne pri riešení hraničných problémov,
 6. s orgánmi územnej samosprávy na úseku zdravotníctva a s orgánmi verejného zdravotníctva,
 7. so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave pri vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov v príslušných špecializačných odboroch v revíznom lekárstve,
 8. s Komisiami pre sledovanie vývoja a úrovne farmakoterapie pri analýzach preskripcie a hospodárenia s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
 9. so štátnymi zdravotnými ústavmi, klinikami a oddeleniami pracovného lekárstva a klinickej toxikológie a orgánmi inšpekcie práce v otázkach bezpečnosti práce, prevencie chorôb z povolania a pracovnej úrazovosti,
 10. s ďalšími orgánmi, ktoré vstupujú do riešenia problémov zdravotného poistenia.

1.6 Odborno-metodické vedenie v odbore

Hlavný odborník ministerstva pre revízne lekárstvo sa zúčastňuje na riešení a plnení úloh v súvislosti s realizáciou a smerovaním odboru revízne lekárstvo a podieľa sa na odbornom usmerňovaní a kontrole dodržiavania platných právnych predpisov v odbore. Hlavný odborník ministerstva spolupracuje s Výborom spoločnosti revízneho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti.

1.7 Organizačno-metodické riadenie

 1. Zdravotné poisťovne si vytvárajú organizačnú štruktúru odboru revízneho lekárstva na úrovni riaditeľstva a jemu podriadených zložiek podľa vlastných potrieb.
 2.  Odborné riadenie úseku revízneho lekárstva v zdravotnej poisťovni vykonáva
  - hlavný revízny lekár, ktorý metodicky usmerňuje revíznych lekárov,
  - hlavný revízny zubný lekár, ktorý metodicky usmerňuje revíznych zubných lekárov,
  - hlavný revízny farmaceut, ktorý metodicky usmerňuje revíznych lekárnikov,
  - hlavná revízna sestra, ktorá metodicky usmerňuje revízne sestry.

1.8 Povinné hlásenie a spracovanie štatistických údajov

Zdravotnícki pracovníci odboru revízne lekárstvo zasielajú hlásenia
- Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- ministerstvu.

1.9 Dispenzarizácia

V odbore revízne lekárstvo sa nevykonáva dispenzárna starostlivosť.

 

2. Rozvoj starostlivosti v odbore

2.1 Trendy vývoja starostlivosti v odbore

Revízne lekárstvo je odbor, ktorý sa dynamicky rozvíja a aktuálne prispôsobuje svoju činnosť požiadavkám spoločnosti. V tejto súvislosti je potrebné
 1. sledovať vývoj poskytovania zdravotnej starostlivosti, medicínskych metód a postupov v jednotlivých odboroch, ich osvojenie a hodnotenie z pohľadu revízneho lekárstva,
 2. podieľať sa na tvorbe katalogizácie, kategorizácie a cenotvorbe zdravotných výkonov,
 3. podieľať sa na manažovaní zdravotnej starostlivosti poistencov zdravotnej poisťovne,3)
 4. podieľať sa na hodnotení kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 5.  za kvalitu a správnosť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti budú zodpovedať zdravotné sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo,
 6. dobudovať personálne vybavenie špecialistami v odbore revízne lekárstvo, revízne zubné lekárstvo, revízny farmaceut a revízna sestra,
 7. perspektívne plánovať aj možnosť využívania inštitúcie revízneho lekára, revízneho zubného lekára, revízneho farmaceuta a revíznej sestry, prípadne vykonávať činnosť na základe samostatnej licencie,
 8. v období personálneho dobudovávania revíznych činností v zdravotných poisťovniach zdravotníckymi pracovníkmi s príslušnou špecializáciou, budú môcť tieto činnosti vykonávať aj osoby bez špecializácie revízne lekárstvo ak získali aspoň jednu špecializáciu v príslušnom špecializačnom odbore a preukážu najmenej u lekárov 5 ročnú a u sestier 3 ročnú zdravotnícku prax.

2.2. Systém kontroly kvality poskytovania v odbore

Revízne lekárstvo neposkytuje zdravotnú starostlivosť, preto sa jeho činnosť nedá posudzovať podľa kritérií stanovených pre  ontrolu kvality poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Kontrola kvality činnosti revízneho lekárstva je zapracovaná v osobitných interných normách zdravotných poisťovní vo všeobecnosti.

2.3. Medzinárodná spolupráca

Prostredníctvom zdravotných poisťovní odbor revízne lekárstvo spolupracuje so zdravotnými poisťovňami v Európskej únii.
Spoločnosť revízneho lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti spolupracuje s Českou spoločnosťou revízneho lekárstva formou usporadúvania každoročnej spoločnej konferencie revízneho lekárstva striedavo na pôde Slovenskej republiky a v Českej republike. Obidve spoločnosti sa podieľajú na vydávaní časopisu „Revízní a posudkové lékařství“.

 

3. Vzdelávanie pracovníkov v odbore

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na výkon špecializovaných pracovných činností a výkon certifikovaných pracovných činností sa uskutočňuje v akreditovaných špecializačných študijných programoch a certifikačných študijných programoch v odbore revízne lekárstvo.5)

 

4. Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa Koncepcia revízneho lekárstva uverejnená pod číslom SZS-2664/1996-Zb. v čiastke 17-18 ročník 1996 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

5. Nadobudnutie účinnosti

Táto koncepcia nadobúda účinnosť 1. januára 2007. Ivan Valentovič, v. r. minister

 

____________________________

1) Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z.z.) a zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení nariadenia č. 324/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky.
5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z.z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializovaných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.