História odbornej spoločnosti revízneho lekárstva

V roku 1992 sa začala reforma zdravotníctva. Na jej začiatku bol vznik Ústavu pre zavedenie zdravotného poistenia. Následne v roku 1994 vznikla Národná poisťovňa. V roku 2005 vznikli zo zákona Všeobecná zdravotná poisťovňa ,Vojenská zdravotná poisťovňa, Zdravotná poisťovňa Ministerstva vnútra a Zdravotná poisťovňa Garant. Vo všetkých sa rozbiehala čulá revízna činnosť. Je treba povedať, že skúsenosti a ani literatúra neboli žiadne. Mali sme len zákon a chuť do práce. I keď revízne lekárstvo prakticky existovalo od roku 1992, ale nebolo inštitucionalizované, nemalo svoju odbornú, študijnú a vedeckú základňu, na ktorej by sa mohli revízni lekári bez ohľadu na zdravotnú poisťovňu a konkurenčný boj medzi nimi, organizovať, schádzať, vymieňať si svoje poznatky a podobne. V roku 1992 sa podarilo Katedru posudkového lekárstva premenovať na Katedru posudkového a revízneho lekárstva, na ktorej začali prvé kurzy revízneho lekárstva. Ale až v roku 1994 vznikla prvá Koncepcia revízneho lekárstva. Tieto dve skutočnosti položili základ budúcemu špecializačnému odboru.

V roku 1995 po vzniku Všeobecnej zdravotnej poisťovne MUDr. Dušan Michalička. PhD., MPH, spoločne s MUDr. I. Valentovičom a MUDr. K. Šiškom, CSc. navštívili prof. MUDr. Dzúrika, vtedajšieho prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti. Za podpory Spoločnosti posudkového lekárstva sme so súhlasom SLS založili sekciu revízneho lekárstva pri Spoločnosti posudkového lekárstva. Všeobecná zdravotná poisťovňa, jej riaditeľ Doc. MUDr. E. Hostýn, CSc. spolu so sekciou revízneho lekárstva zorganizovali 1. Konferenciu revízneho lekárstva v Michalovciach v roku 1996. Bola to prvá symbolická tehlička, ktorá dala základ ďalším konferenciám a vzdelávaniu revíznych lekárov, revíznych zubných lekárov a revíznych farmaceutov. Konferencia mala hojnú účasť revíznych lekárov z celého Slovenska, zo všetkých zdravotných poisťovní. Okrem prednášok odborníkov, hostí z Francie, USA odozneli už aj príspevky samotných revíznych lekárov o prvých skúsenostiach z ich činnosti, predovšetkým revíznej.

Na tejto konferencii prebehli aj prvé voľby do založenej sekcie odbornej spoločnosti, ktorá sa, ale krátko po konferencii stala samostatnou odbornou spoločnosťou revízneho lekárstva. Výbor zvolený na 1. konferencii revízneho lekárstva v Michalovciach začal svoju činnosť. Boli zvolený funkcionári výboru. Vzhľadom k značnému počtu zdravotných poisťovní bola prijatá zásada pomerného zastúpenia členov výboru z jednotlivých zdravotných poisťovní. Táto zásada zabezpečila dobrú atmosféru vo výbore, bola základom dobrej spolupráce všetkých revíznych lekárov bez ohľadu na ich príslušnosť k zdravotnej poisťovni a osvedčila sa po všetky ďalšie roky činnosti výboru.

Na druhej a tretej konferencii revízneho lekárstva sme našli spoločné problémy, ale aj spoločnú reč s Českou spoločnosťou revízneho lekárstva. Odvtedy organizujeme konferencie spoločne, striedavo v Českej republike a v Slovenskej republike, kde si vymieňame svoje skúsenosti a poznatky z revíznej činnosti Na konferenciách odznelo asi tristo prednášok, ktorých kvalita postupne rástla. Odzneli prednášky popredných odborníkov z rôznych odborov, čo svedčí o širokom odbornom zábere revízneho lekárstva.

Od vzniku odbornej spoločnosti pracuje už piaty výbor odbornej spoločnosti. Za túto dobu sme urobili kus práce, pozdvihli činnosť odboru, podarilo sa do práce zapojiť revíznych lekárov všetkých zdravotných poisťovní. Myslím si, že keby sme neboli postupovali spoločne mnoho vecí by sa nám nepodarilo .  Na druhej strane je treba povedať, že nový výbor, ktorý vzišiel z volieb v roku 2011 bude čakať veľa práce a úsilia pre naplnenie vízie odbornej spoločnosti revízneho lekárstva.

Na poli výchovy a vzdelávania Katedra posudkového a revízneho lekárstva za uplynulé roky spolupracovala s výborom odbornej spoločnosti. Usporadúvali sa kurzy revízneho lekárstva, ktoré podľa koncepcie revízneho lekárstva by mali absolvovať všetci lekári pracujúci ako revízni lekári v zdravotných poisťovniach. V roku 2002 sa podarilo po pomerne dlhšej dobe a značných problémoch, presadiť za pomoci vedenia všetkých zdravotných poisťovní a celého výboru odbornej spoločnosti, aby sa revízne lekárstvo dostalo do nariadenia vlády ako špecializačný odbor a mohlo sa začať so špecializačnou prípravou. Na jeseň roku 2002 absolvovalo prvých 40 lekárov zo všetkých zdravotných poisťovní špecializačnú prípravu a na záver atestačnú skúšku a získali špecializáciu z revízneho lekárstva. Po zmenách v ďalšom vzdelávaní na SZU sa príprava revíznych lekárov dostala do kategórie subšpecializácie s prípravou 3 roky a v tomto smere budeme pokračovať v príprave revíznych lekárov. Doteraz absolvovalo špecializáciu z revízneho lekárstva 120 revíznych lekárov zo všetkých zdravotných poisťovní . Ak hodnotíme uplynulé obdobie , musíme konštatovať, že z odboru ktorý prakticky vzišiel na zelenej lúke , sme sa dopracovali k skutočnosti, že revízne lekárstvo je a je aj tak vnímané odbornou zdravotníckou verejnosťou, medicínsky špecializačný odbor, ktorý pracuje na profesionálnej úrovni, ktorý je akceptovaný celou lekárskou spoločnosťou.

MUDr. Dušan Michalička, PhD., MPH
čestný prezident SSRL